ဆယ္လီသတင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ ႐ြာငံေဒသမွာဆင္ျဖဴေတာ္(၁၆)ေကာင္ ေပၚထြန္းလို႔လာပါၿပီ

ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ေလာက္မွာဆင္ျဖဴေတာ္(၃)ေကာင္ေပၚထြန္းခဲ့ဘူးတယ္၊ရခိုင္ရိုးမထဲကေပါ့ ၊အခုလည္း သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ လက္ထက္မွာလည္းရွမ္းျပည္နယ္ ႐ြာငံေဒသမွာဆင္ျဖဴေတာ္(၁၆)ေကာင္ ေပၚထြန္းလို႔လာပါၿပီ၊ဘုန္းကံေတြ ျမင့္မားလာလို႔ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ ကိုယ္ထင္ျပလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းစကားပါးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ ။

ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ေလာက္မွာဆင္ျဖဴေတာ္(၃)ေကာင္ေပၚထြန္းခဲ့ဘူးတယ္၊ရခိုင္ရိုးမထဲကေပါ့ ၊အခုလည္း သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ လက္ထက္မွာလည္းရွမ္းျပည္နယ္ ႐ြာငံေဒသမွာဆင္ျဖဴေတာ္(၁၆)ေကာင္ ေပၚထြန္းလို႔လာပါၿပီ၊ဘုန္းကံေတြ ျမင့္မားလာလို႔ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ ကိုယ္ထင္ျပလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းစကားပါးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ ။

ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ေလာက္မွာဆင္ျဖဴေတာ္(၃)ေကာင္ေပၚထြန္းခဲ့ဘူးတယ္၊ရခိုင္ရိုးမထဲကေပါ့ ၊အခုလည္း သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ လက္ထက္မွာလည္းရွမ္းျပည္နယ္ ႐ြာငံေဒသမွာဆင္ျဖဴေတာ္(၁၆)ေကာင္ ေပၚထြန္းလို႔လာပါၿပီ၊ဘုန္းကံေတြ ျမင့္မားလာလို႔ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ ကိုယ္ထင္ျပလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းစကားပါးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ ။

ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္ေလာက္မွာဆင္ျဖဴေတာ္(၃)ေကာင္ေပၚထြန္းခဲ့ဘူးတယ္၊ရခိုင္ရိုးမထဲကေပါ့ ၊အခုလည္း သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ လက္ထက္မွာလည္းရွမ္းျပည္နယ္ ႐ြာငံေဒသမွာဆင္ျဖဴေတာ္(၁၆)ေကာင္ ေပၚထြန္းလို႔လာပါၿပီ၊ဘုန္းကံေတြ ျမင့္မားလာလို႔ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ ကိုယ္ထင္ျပလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းစကားပါးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ ။