ျပည္တြင္းသတင္း

(၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕လူနာ ၄ ဦး ေသဆုံး၊ လူနာသစ္ ၁၃၄ ဦး ထပ္တိုး

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

(၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီ
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

၁။ (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည(၈) နာရီမွ (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈:၀၀)နာရီအတြင္း COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ –

– အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁,၀၉၄) ခု၊

– ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး)မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၆၄) ခု၊

– ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္)မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊

– ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေတာင္ႀကီး)မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၉၉) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု ႏွင့္

– အမွတ္(၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၃၈) ခု

စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂,၄၂၄) ခုတို႔အား ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ

• COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၃၄) ဦးေတြ႕ရွိပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ရာ (၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၃,၆၃၆)ဦး ရွိၿပီျဖစ္

ပါသည္။

၃။ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၈၈)ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီး

(Case-2347) သည္ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁:၂၈) နာရီ

အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

၄။ COVID-19 ကုသေရးဌာန (ေဖာင္ႀကီး) တြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၈၉) ႏွစ္အ႐ြယ္ ေသြးတိုးေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီး (Case-1589)

သည္ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၂၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသ

ဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

၅။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၅၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသား (Case-3122)

သည္ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္

ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

၆။ သန္လ်င္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၆၈) ႏွစ္ အ႐ြယ္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူ

အမ်ိဳးသား (Case-3258) သည္ ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန

(၄:၀၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

၇။ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူေပါင္း (၃၉)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

၈။ (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္

– အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)(NHL) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁,၉၂၇) ခု၊

– ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊

– ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇၂၃) ခု၊

– ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၄၈) ခု၊

– ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေတာင္ႀကီး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၇၆) ခု၊

– ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၂) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၄) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၅) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၉) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊

– ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု ႏွင့္

– အမွတ္(၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၃၈) ခု

စုစုေပါင္း (၄,၅၉၇) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၃၃၇) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ (ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ

(၂၀၃) ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ကို (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)

#Ministry_of_Health_and_Sports, #MoHS, #COVID19LabResults, #ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္, #ဓာတ္ခြဲအေျဖ

https://www.mohs.gov.mm/

credit;

Unicode

ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ ၄ ဦး သေဆုံး၊ လူနာသစ် ၁၃၄ ဦး ထပ်တိုး

COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

(၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
၁။ (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည(၈) နာရီမှ (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအတွင်း COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်များအရ –

– အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁,၀၉၄) ခု၊

– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး)မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၆၄) ခု၊

– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်)မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊

– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(တောင်ကြီး)မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၉၉) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟားခါးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆) ခု နှင့်

– အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၃၈) ခု

စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၄၂၄) ခုတို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ

• COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁၃၄) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ရာ (၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၃,၆၃၆)ဦး ရှိပြီ

ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၈၈)နှစ် အရွယ် သွေးတိုးရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအခံရှိသူ

အမျိုးသမီး (Case-2347) သည် ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့

လည် (၁:၂၈) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

၄။ COVID-19 ကုသရေးဌာန (ဖောင်ကြီး) တွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၈၉) နှစ်အရွယ် သွေးတိုးရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသမီး

(Case-1589) သည် ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်

(၁၀:၂၅) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

၅။ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၅၁) နှစ်အရွယ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသား

(Case-3122) သည် ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လည်

(၃:၃၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

၆။ သန်လျင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၆၈) နှစ် အရွယ် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် ဆီးချိုရောဂါအခံ

ရှိသူ အမျိုးသား (Case-3258) သည် ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်

နေ့၊ ညနေ (၄:၀၅) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

၇။ ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် သေဆုံးသူပေါင်း (၃၉)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

၈။ (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင်

– အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)(NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၉၂၇) ခု၊

– ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၁) ခု၊

– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၇၂၃) ခု၊

– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၄၈) ခု၊

– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(တောင်ကြီး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၇၆) ခု၊

– နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၂) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၄) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မူဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၅) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တီးတိန်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၉) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊

– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟားခါးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆) ခု နှင့်

– အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၃၈) ခု

စုစုပေါင်း (၄,၅၉၇) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၃၃၇) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ (ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ

(၂၀၃) ဦး တွေ့ရှိကြောင်း ကို (၁၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။)

#Ministry_of_Health_and_Sports, #MoHS, #COVID19LabResults, #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, #ဓာတ်ခွဲအဖြေ

https://www.mohs.gov.mm/

credit;