ဆယ္လီသတင္း

ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၆) ႏွစ္အတြင္း မဟာမုနိဘုရားႀကီး ကိုယ္လုံးေတာ္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာပုံမ်ား

မႏၲေလးက မဟာမုနိဘုရားႀကီးကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ဖူးေျမာ္ခဲ့ဖူးမွာပါ….ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၆) ႏွစ္အတြင္း မဟာမုနိဘုရားႀကီး ကိုယ္လုံးေတာ္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္း လဲလာပုံမ်ား ပရိသတ္ႀကီးတို႔ သိရွိေစဖို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္ေနာ္…

ပ/ပုံ – သီေပါမင္းေကာင္းမႈ မွန္သားမ်က္ႏွာၾကက္ေတာ္ႏွင့္၊ ၁၂၅၆ ခုႏွစ္ အထိဖူးေတြ႕ရသည္။ (ပုံကို ဆရာႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေပ့ခ္်မွယူသည္။) ပထမပုံေတာ္သည္ သီေပါမင္းလက္ထက္ (ခရစ္ ၁၈၈၄)မီးခအၿပီး (၁၁)ႏွစ္အၾကာျမန္မာႏွစ္ ၁၂၅၆ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၈၉၅)ခန႔္က ဓာတ္ပုံျဖစ္သည္။

ဘုရားႀကီး မီးသင့္ေလာင္ရာမကိုဋ္ေတာ္စလြယ္ေတာ္သကၤန္းေတာ္စသည္မွ ပ်က္စီးသည့္ေ႐ႊမ်ားမွာ ေ႐ႊခ်ိန္ ၅၄၅၀ ဟုဆိုသည္။ မ်က္ႏွာေတာ္လက္ေလးသစ္ခန႔္ ကြဲအက္၍ အသစ္ျပန္လည္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ရသည္ဟုဆိုသည္။ မီးသင့္ေလာင္သည့္ေန႔မွာ ရခိုင္ျပည္မွ ပင့္ေဆာင္ယူလာသည္ေန႔မွ ေရတြက္ရာ
အႏွစ္တစ္ရာ(၁၀၀)ျပည့္သည့္ေန႔ဟု ဆိုသည္။

သီေပါမင္းက ေ႐ႊခ်ိန္ ၆၀၀၀ ထုတ္ေပး၍ နန္းစဥ္စိႏၲာမဏိမကိုဋ္ေတာ္ႀကီး ပုံစံအတိုင္း မကိုဋ္ေတာ္စလြယ္ေတာ္ နရကင္းေတာ္ နားပန္ေတာ္ စလြယ္ေတာ္ တုရင္ေတာ္ အဖုံးအေျခအစုံေ႐ႊသားသပိတ္ေတာ္ သန႔္သက္ေရေတာ္ ဓမၼက႐ိုဏ္ေရစစ္ေတာ္ ယပ္႐ိုးရွည္ေတာ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေစ၍ တင္လႉပူေဇာ္ခဲ့သည္။
( ဦးေမာင္ေမာင္တင္(မဟာဝိဇၨာ)၏ မဟာမုနိဘုရားႀကီး သမိုင္းစာအုပ္မွ)

ဒု/ပုံ – ပိတ္သားမ်က္ႏွာၾကက္ေတာ္ႏွင့္၊ ၁၂၆၃ ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၉ဝ၂) ဝန္းက်င္ အထိဖူးေတြ႕ရသည္။ (ပုံကို ဆရာႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေပ့ခ္်မွယူသည္။ ဘုရားႀကီး ဂႏၶကုဋီတိုက္တြင္ ထိုပုံသည္ အျဖဴအမဲပုံျဖစ္သည္)

တ/ပုံ – ေဘာ္ေငြသားမ်က္ႏွာၾကက္ေတာ္ႏွင့္၊ ၁၂၉၃ ခုႏွစ္(ခရစ္ ၁၉၃၂)ဝန္းက်င္အထိ ဖူးေတြ႕ရသည္။ (ပုံကို စစ္ကိုင္း ဥမင္သုံးဆယ္ဘုရားတန္ေဆာင္းမွ ႐ိုက္ခဲ့သည္။)

စ/ပုံ – ေ႐ႊသားမ်က္ႏွာၾကက္ေတာ္ႏွင့္၊၁၃၄၆ ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၉၈၅) မွစတင္ပူေဇာ္၍ ယခုအခ်ိန္အထိဖူးေတြ႕ ႏိုင္သည္။(ပုံကို အင္တာနက္မွယူသည္)

ပၪၥမ/ပုံ – ၁၃၈၀ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၂၀၁၈) ပုံေတာ္(ပုံကို အင္တာနက္မွယူသည္)

ဆ႒မ၊သတၱမ၊အ႒မ/ ပုံမ်ား – ၁၃၈၂ ခုႏွစ္(ခရစ္ ၂၀၂၀) ပုံေတာ္ (ပုံကို Htun Htet Nyi ေဖ့စ္ဘြတ္ အေကာင့္မွယူသည္)

Writer ; Kwee (Jeeptoolay)
Source ; Ven Paññâsâra