ျပည္တြင္းသတင္း

မႏၱေလးတြင္ ေစ်းမ်ား ျပန္ဖြင့္

မႏၱေလးတြင္ ေစ်းမ်ား ျပန္ဖြင့္
=================
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္တြင္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ

အေဆာက္ အဦးမ်ားအတြင္းရွိေစ်းဆိုင္မ်ားကို က်န္းမာေရးစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေမလ ၁၆ ရက္

နံနက္ပိုင္းက ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းခ်ိဳေတာ္၊ မန္းျမန္မာပလာဇာ၊ ရတနာပုံေစ်းအပါအဝင္ အေဆာက္အအုံအတြင္း ဖြင့္ထားသည့္ေစ်း ဆိုင္မ်ား

အေနျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေရး၊ေလၽွာက္လမ္းမ်ား အေပၚေအာက္ကုန္ပစၥည္းထားရွိ ခင္းက်င္းမွဳ

လုံးဝမရွိေစရန္ရွင္းလင္းေရး ၊ က်န္းမာေရးစည္း ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေရးအတြက္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၊

ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ေစ်းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။