ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာန္ိုင္ငံမ်က္မျမင္အသင္းအား ဆရာေတာ္ အ႐ွင္ေဆကိႏၵ ၏အလွဴ

COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အက်ပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မ်က္မျမင္မ်ား ႏွင့္

မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ အား ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးပါရန္

ေမတၱာရပ္ခံေလၽွာက္ထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ကတည္းကစၿပီး မ်က္မျမင္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏွိပ္အလုပ္မ်ား ၊

တီးဝိုင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲရွိခဲ့တာယေန႔အထိျဖစ္ၿပီး၊ အလွူရွင္မ်ား လွူဒါန္းေငြျဖင့္

ရပ္တည္ေနရေသာျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ပရဟိတပုဂၢလိကမ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ အေတာ္ကိုဒုကၡေရာက္ေနေၾကာင့္

ဘုန္းဘုန္းႀကီး အားေလၽွာက္ထားပါသည္။ဘုန္းဘုန္းႀကီးမွ သူ၏မ်က္မျမင္သားသမီးမ်ားအားလုံးကို ယေန႔လွူဒါန္းေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္၊

အလြန္ပင္ ဝမ္းသာပိတီျဖစ္ရပါသည္။

၁။ျပင္ဦးလြင္ပရဟိတမ်က္မျမင္ဘက္စုံပညာသင္ေက်ာင္း (၁၀၆)ဦး

၂။ေရာင္ျခည္သစ္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊မုံရြာၿမိဳ့(၄၅)ဦး

၃။ေရးဦးဉာဏေရာင္ျခည္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(၃၁)ဦး

၄။ေရွ႕ေဆာင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္း၊မိတၱီလာၿမိဳ့(၅၁)ဦး

၅။ဘဝသစ္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊မိတၱီလာၿမိဳ့(၇၀)ဦး

၆။ ေမတၱာဥယ်ာဥ္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ရမည္းသင္းၿမိဳ့ (၂၇)ဦး

၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေက်းသီး) ဘဝသစ္အားမာန္ (၂၅)ဦးႏွင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ မ်က္မျမင္အားလုံးအတြက္

ျမန္မာန္ိုင္ငံမ်က္မျမင္အသင္း၏ စီမံမွူျဖင့္လွူဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Okkar thein