ဆယ္လီသတင္း

စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စားေမးပြဲ စာေျဖေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကယ္ထုတ္ေနရ

အုတ္ဖို အထက မာလာေရေမႊး ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္လမ္း မီးေလာင္ေနေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စားေမးပြဲ စာေျဖေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကယ္ထုတ္ေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မီးေလာင္ေနမႈအား မီးျငႇိမ္းသတ္ၿပီးေၾကာင္း သိရွိရသည္။