ျပည္တြင္းသတင္း

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ #ထီေပါက္စဥ္ #သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု ကဃ ၆၄၃၄၂၅

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ #ထီေပါက္စဥ္

#သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

$သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

ခ ၃၉၉၁၂၄

@သိန္းငါးေထာင္ဆု

ဎ ၅၀၂၉၃၈

ဒ ၉၉၉၆၀၃

#သိန္းႏွစ္ေထာင္

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁

ရ ၂၁၇၈၃၅

ရ ၅၁၂၆၁၉

🤓သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

ဇ ၅၄၉၂၃၃

ကက ၇၆၀၈၈၆

ဆ ၈၇၅၇၄၉

ကက ၁၅၅၀၇၉

လ ၇၃၃၁၂၁

မ ၆၇၄၇၇၀

ဏ ၄၀၁၉၇၇

ဆယ္သိန္းဆုမွသိန္း(15000)ဆုအထိဟာ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

မတူကဘာမွမရပါခင္ဗ်

🤗ေဝေဝဆာဆာ(၃)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းငါးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

စ ၈၉၃၀၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဠ ၃၆၈၈၈

စ် ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

ကဃ ၇၄၄၇၇

😋ေဝေဝဆာဆာ(၂)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းေလးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဝ ၅၀၈၀

ကဃ ၂၀၂၅

ဃ ၁၉၂၁

ကဆ ၇၄၂၈

ည ၈၉၁၀

ဖ ၉၄၈၉

ဒ ၉၃၅၇

ဍ ၁၂၈၁

ရ ၃၉၉၉

ဗ ၃၉၄၇

ကဂ ၃၀၈၂

ဓ ၆၈၀၆

စ် ၆၅၅၄

ဏ ၉၁၃၇

ဓ ၁၅၃၃

😇ေဝေဝဆာဆာ(၁)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းသုံးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဠ ၇၇၂

ကဂ ၁၈၅

ကဂ ၉၉၇

စ ၁၅၅

ဏ ၇၅၄

ည ၇၉၀

ကဃ ၅၀၁

ကဃ ၈၉၃

ဏ ၉၄၈

ဓ ၆၇၄

ယ ၆၅၅

ဠ ၁၁၁

ဋ ၇၄၈

အ ၃၃၈

ဠ ၁၁၁

သ ၇၃၉

ဎ ၄၇၄

ဋ ၆၉၅

က ၁၅၅

ဓ ၇၈၀

😉ေဝေဝဆာဆာ(၅)ေသာင္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းႏွစ္လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဝ ၄၈

ည ၁၁

ဍ ၉၇

ဝ ၈၅

ဋ ၈၄

ည ၉၅

ကဆ ၉၉

ဆ ၉၄

ဝ ၃၃

ခ ၂၀

ဌ ၄၀

ဎ ၉၆

ဆ ၆၅

ည ၉၁

အမ်ားထီတိုက္နိုင္ေအာင္like&shareပါခင္ဗ်

ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါခင္ဗ်ာ